Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017
Verwerkingsnummer 3102
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De gegevens van de rechtspersoon (is de aanvrager), de contactpersoon en de tekenbevoegde worden gevraagd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naw gegevens, emailadres, swiftcode, kvk-uittreksel, en bankrekeningnummer. De aanvrager houdt een eigen deelnemersadministratie bij.
Verzameldoel Het uitvoeren van een wettelijke taak, zijnde het verstrekken van subs.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Conform de Kaderregeling subsidie en archiefwet worden de gegevens 10 jaar na de vaststelling van de subsidie bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het uitvoeren van een wettelijke taak, zijnde het verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen 2017.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND