Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Regeling cofinanciering sectorplannen
Verwerkingsnummer 3334
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan een project dat op basis van deze regeling wordt medegefinancierd door het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN nummer
Verzameldoel Voorkomen dubbelfinanciering en mogelijk toetsen van beleidsdoelmatigheid.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron De aanvrager van de subsidie levert de gegevens aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verwerken van de gegevens is direct van belang bij het voorkomen van dubbelfinanciering en bij het toetsen van beleidsdoelmatigheid.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND