Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Regeling vakantieclaims
Verwerkingsnummer 3339
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van de claim, of hun aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, gegevens over voormalige werkgever, bewijs en omvang van het dienstverband, bewijs einde dienstverband, bewijs en duur ziekteperiode, bewijs van laatst verdiende uurloon, Evt bewijs van loondoorbetaling na twee jaar ziekte
Verzameldoel Gegevens zijn nodig om de hoogte van de claim te bepalen/verifiëren.
Bewaartermijn Tot 31 december 2031
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevens zijn noodzakelijk om de hoogte van de claim van de aanvrager vast te stellen en te verifiëren.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND