Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Regeling van de Minister van SZW tot Europees Globaliseringsfonds
Verwerkingsnummer 3426
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die werkzaam zijn in een bepaalde sector of in een bepaald bedrijf waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN nummer, naam en woonplaats
Verzameldoel Verifiëren van de kosten en voorkomen van dubbelfinanciering.
Bewaartermijn 3 jaar na afsluiting van een financiële bijdrage uit het EFG (artikel 21, vijfde lid van de verordening)
Bron De aanvrager van de subsidie levert de gegevens aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Door de aanvrager van de EGF subsidie moeten ter onderbouwing van de kosten van de einddeclaratie persoonsgegevens worden verzameld. Deze gegevens worden door UVB gecontroleerd ter verifiëring van de kosten (rechtmatigheid) en het voorkomen van dubbelfinanciering.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur UVB voor deze

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND