Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Register Buitenlandse Kinderopvang
Verwerkingsnummer 3472
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager en kind aanvrager
Persoonsgegevens
Soort gegevens - NAW, telefoonnr, kopie ID
Verzameldoel SZW draagt zorg voor de inrichting van een register buitenlandse kinde.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Tot 7 jaar na uitschrijving : NAW kinderopvangvoorziening, registratienr, status kopie ID's worden direct na behandeling vernietigd
Bron De registratieaanvraag RBK wordt door de vraagouder gedaan. De vraagouder verstrekt daarbij gegevens over zichzelf, zijn kind(eren) en over de te registreren opvangvoorziening incl bewijsstukken. De houder van de voorziening is op de hoogte van de registratieaanvraag, de houder moet in het kader van de registratieaanvraag een verklaring ondertekenen. Na toekenning neemt DUO namens SZW de gegevens over de opvangvoorziening op in het register. Vraagouder en houder ontvangen beiden bericht.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Kinderopvangvoorziening, gastouder
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW kinderopvangvoorziening / gastouder
Verzameldoel SZW draagt zorg voor de inrichting van een register buitenlandse kinde.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Tot 7 jaar na uitschrijving : NAW kinderopvangvoorziening, registratienr, status Kopie-ID's worden direct na behandeling vernietigd
Bron De registratieaanvraag RBK wordt door de vraagouder gedaan. De vraagouder verstrekt daarbij gegevens over zichzelf, zijn kind(eren) en over de te registreren opvangvoorziening incl bewijsstukken. De houder van de voorziening is op de hoogte van de registratieaanvraag, de houder moet in het kader van de registratieaanvraag een verklaring ondertekenen. Na toekenning neemt DUO namens SZW de gegevens over de opvangvoorziening op in het register. Vraagouder en houder ontvangen beiden bericht.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking SZW draagt zorg voor de inrichting van een register buitenlandse kinderopvang ten behoeve van de waarborging van de kwaliteit en de rechtszekerheid van de kinderopvang alsmede ten behoeve van het toezicht op en de handhaving van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels (Artikel 1.48b van de Wko).
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gegevens zijn openbaar op grond van art 10f besluit LRK/RBK/PRK

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND