Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Leveringsovereenkomst UWV-SZW Microdata tbv diverse regelingen
Verwerkingsnummer 3552
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Uitkeringsgerechtigden (per regeling een microdatabestand)
Persoonsgegevens
Soort gegevens De belangrijkste variabelen zijn: versleuteld persoonsnummer,verslagperiode, geboortedatum, sector van voormalige werkgever, laatstverdiende loon (SV-loon, herleid naar dagbasis), uitkeringspercentage, indicatie toekenning/lopende uitkering/beëindiging, datum aanvang uitkering, datum einde uitkering, reden beeindigde uitkering, mate vn arbeidsongeschiktheid, bedrag van de uitkering, verdiensten naast de uitkering
Verzameldoel Ramingen voor de begroting en doorrekenen van beleidsopties
Bewaartermijn Niet langer dan strikt noodzakelijk. Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd. Zie interne FEZ procedure Microdata (bijgevoegd)
Bron UWV
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq ramingen mbt de regelingen WW, WIAm ZAO, WAZ en Wajong (oWajong, nWajong en Wajong)
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met het ramen binnen FEZ. De beheerder microdata afdeling KCE en de ramers van de afdelingen VW en VU.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ