Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking WSW-statistiek
Verwerkingsnummer 3559
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Wsw-doelgroep
Persoonsgegevens
Soort gegevens Administratieve gegevens: Statistiekjaar en halfjaarsperiode, Verantwoordelijke gemeente of WGR-verband, Betalende gemeente, Datum wijziging betalende gemeente
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Bewaartermijn Gegevens worden in principe bewaard zo lang als Panteia bewerker van de Wsw-statistiek is en zolang als SZW dit wenselijk acht. In verband met de schatting van de blijfkansen is minimaal een bewaartermijn van 5 jaar nodig.
Bron Panteia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Persoonsgegevens: BSN, Geboortedatum, Geslacht, Man/Vrouw, Huidige gemeente van inschrijving, Handicapcode (1), Handicapcode (2), Handicapcode (3)
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Bewaartermijn Gegevens worden in principe bewaard zo lang als Panteia bewerker van de Wsw-statistiek is en zolang als SZW dit wenselijk acht. In verband met de schatting van de blijfkansen is minimaal een bewaartermijn van 5 jaar nodig.
Bron Panteia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Aanvraag indicatie en besluit/advies indicatie: Datum aanvraag eerste indicatie, Datum aanvraag herindicatie, Besluit/advies indicatie, Datum indicatiebesluit, Datum afloop geldigheidsduur indicatie, Besluit doelgroep, Behoort tot doelgroep, Behoort niet tot doelgroep: onderzijde, Behoort niet tot doelgroep: bovenzijde, Besluit arbeidshandicap: licht (niet meer van toepassing vanaf 1-1-2005) matig ernstig Advies werkvorm Begeleid werken Niet begeleid werken
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Bewaartermijn Gegevens worden in principe bewaard zo lang als Panteia bewerker van de Wsw-statistiek is en zolang als SZW dit wenselijk acht. In verband met de schatting van de blijfkansen is minimaal een bewaartermijn van 5 jaar nodig.
Bron Panteia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Dienstbetrekking: Begindatum dienstbetrekking Detachering geen detachering wel detachering, individueel wel detachering, groeps Datum wijziging soort detachering Einddatum dienstbetrekking Overeengekomen aantal uren per week (volgens contract) Datum wijziging overeengekomen aantal uren per week Percentage uitbetaalde contractloon Datum stopzetting uitbetaling loon (met behoud van contract)
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Bewaartermijn Gegevens worden in principe bewaard zo lang als Panteia bewerker van de Wsw-statistiek is en zolang als SZW dit wenselijk acht. In verband met de schatting van de blijfkansen is minimaal een bewaartermijn van 5 jaar nodig.
Bron Panteia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Arbeidsovereenkomst (begeleid werken): Begindatum arbeidsovereenkomst Einddatum arbeidsovereenkomst Overeengekomen aantal uren per week (volgens contract) Datum wijziging overeengekomen aantal uren per week Percentage uitbetaalde contractloon Datum stopzetting uitbetaling loon (met behoud van contract)
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Bewaartermijn Gegevens worden in principe bewaard zo lang als Panteia bewerker van de Wsw-statistiek is en zolang als SZW dit wenselijk acht. In verband met de schatting van de blijfkansen is minimaal een bewaartermijn van 5 jaar nodig.
Bron Panteia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Uitstroom; Reden ontslag werknemersbestand onvoldoende medewerking bevorderen arbeidsbekwaamheid/ verkrijgen arbeid onvoldoende medewerking aan herindicatie betrokkene behoort niet langer tot de doelgroep ontslag op eigen verzoek overige redenen aflopen proeftijd aflopen overeenkomst voor bepaalde tijd overlijden, twee jaar ziek, (vervroegd) pensioen Onbekend
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Bewaartermijn Gegevens worden in principe bewaard zo lang als Panteia bewerker van de Wsw-statistiek is en zolang als SZW dit wenselijk acht. In verband met de schatting van de blijfkansen is minimaal een bewaartermijn van 5 jaar nodig.
Bron Panteia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Uitstroom: Bestemming uitstroom werknemersbestand reguliere arbeid Wsw-plaatsing andere gemeente/WGR-verband geen Wsw-plaatsing participatievoorziening (gesubsidieerde arbeid, REA) AWBZ-voorziening uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid VUT of pensioen overige bestemmingen overlijden uitkering WWB, IOAW, IOAZ, werkloosheid Onbekend
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Bewaartermijn Gegevens worden in principe bewaard zo lang als Panteia bewerker van de Wsw-statistiek is en zolang als SZW dit wenselijk acht. In verband met de schatting van de blijfkansen is minimaal een bewaartermijn van 5 jaar nodig.
Bron Panteia
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. Ramingen. + begroting en verantwoording in jaarverslag mbt. Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met het ramen en degenen die belast zijn met de financiele verantwoording binnen FEZ en de beheerder microdata afdeling KCE.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ