Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Regeling van de Minister van SZW voor de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020
Verwerkingsnummer 3571
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en email en telefoonnummer tekenbevoegde, naam en email contactpersoon
Verzameldoel Controleren rechtmatigheid en doelmatigheid aangevraagde subsidie
Bewaartermijn Tot en met 31 december 2027 dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekend te maken termijn ( zie artikel 16 van de regeling)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deelnemers medewerker project
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam en initialen.
Verzameldoel Controleren rechtmatigheid en doelmatigheid aangevraagde subsidie
Bewaartermijn Tot en met 31 december 2027 dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekend te maken termijn ( zie artikel 16 van de regeling)
Bron De aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelen of wordt voldaan door de aanvrager van de subsidie op grond van deze regeling aan doelmatigheid en rechtmatigheid.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur UVB voor deze

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND