Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Leveringsovereenkomst SVB-SZW Microdata tbv. diverse regelingen
Verwerkingsnummer 3626
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) uitkerings/pensioengerechtigde/verzekerde AOW/NAW/IAO:
Persoonsgegevens
Soort gegevens AOW:
Verzameldoel Ramingen voor de begroting en doorrekenen van beleidsopties
Bewaartermijn Niet langer dan strikt noodzakelijk. Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd. Zie interne FEZ procedure Microdata (bijgevoegd)
Bron SVB
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens ANW: key (combi vestiging en gevalsnummer), periode, geb_mnd, geb_jr, k_geb_mnd (kind), k_geb_jr, byz_omst, srt_pens, gesl, bedrag_anw, code_land, kost_del, mnd_ing, jr_ing, vol_gekort, pct_toek, reden_gekort
Verzameldoel Ramingen voor de begroting en doorrekenen van beleidsopties
Bewaartermijn Niet langer dan strikt noodzakelijk. Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd. Zie interne FEZ procedure Microdata (bijgevoegd)
Bron SVB
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens AIO: Hierover dienen nog afspraken gemaakt te worden met SVB. Deze zullen vergelijkbaar zijn aan de variabelen ANW.
Verzameldoel Ramingen voor de begroting en doorrekenen van beleidsopties
Bewaartermijn Niet langer dan strikt noodzakelijk. Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd. Zie interne FEZ procedure Microdata (bijgevoegd)
Bron SVB
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. ramingen en beleidscontrol, beleidsverantwoording mbt. de regeling AOW
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. ramingen en beleidscontrol, beleidsverantwoording mbt. de regeling ANW
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Beleids- en begrotingsdoorrekeningen cq. ramingen en beleidscontrol, beleidsverantwoording mbt. de regeling AIO
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met ramen binnen FEZ. De beheerder microdata afdeling KCE en de ramers van de afdeling VW.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ