Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beantwoording burgervragen
Verwerkingsnummer 3825
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) burgers die zich met een vraag of opmerking tot SZW wenden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer; alles voor zover betrokkene deze zelf verstrekt
Verzameldoel Gegevens worden gebruikt voor beantwoording van de feitelijke vraag van de burger en/of afgeven signaal aan beleid/bewindslieden over uitwerking beleid in de praktijk. De overheid heeft op grond van de Grondwet een plicht om burgers te informeren en vragen te beantwoorden.
Bewaartermijn 7 jaar op grond van de Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens De aard van/informatie over de vraag of opmerking
Verzameldoel gegevens worden tevens (geanonimiseerd) gebruikt voor rapportagedoeleinden
Bewaartermijn 7 jaar op grond van de Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) medewerkers die belast zijn met de vraagbeantwoording
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam behandelaar
Verzameldoel inzicht in wie de vraag behandelt/heeft behandeld
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gegevens worden gebruikt voor beantwoording van de feitelijke vraag van de burger en/of afgeven signaal aan beleid/bewindslieden over uitwerking beleid in de praktijk. De overheid heeft op grond van de Grondwet een plicht om burgers te informeren en vragen te beantwoorden.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking gegevens worden tevens (geanonimiseerd) gebruikt voor rapportagedoeleinden
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van de afdeling Publiek en Informatie van de directie Communicatie die belast zijn met de verwerking van de gegevens

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie