Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Inzicht in onverklaard verschil HBO
Verwerkingsnummer 3953
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) HBO-afgestudeerden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens NAW-gegevens en e-mailadressen Geslacht Leeftijd Migrantenachtergrond
Verzameldoel Onderzoek naar de verschillen tussen (niet-westerse) migrantenjongeren en autochtone jongeren t.a.v. de (minder succesvolle) overgang van het hbo naar de arbeidsmarkt
Bewaartermijn Onbekend.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoek naar de verschillen tussen (niet-westerse) migrantenjongeren en autochtone jongeren t.a.v. de (minder succesvolle) overgang van het hbo naar de arbeidsmarkt?
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), ROA is ondergebracht bij Stichting Liber

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND