Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Raamovereenkomst CBS - SZW irt AVG
Verwerkingsnummer 3990
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Onderzoek met Open data van CBS (statline).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Het onderzoek wordt uitgevoerd met openbare statistische gegevens gepubliceerd middels CBS Statline. Open data is geaggregeerd en bevat geen privacy gevoelige informatie. Het betreft hierbij geen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het CBS is verantwoordelijk .
Verzameldoel Uitvoeren van wettelijke taak of beleid van SZW
Bewaartermijn Dit ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke, het CBS op grond van wettelijke bepalingen.
Bron CBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Microdata-onderzoek door CBS uitgevoerd in opdracht van SZW. SZW ontvangt slechts de niet-herleidbare eindresultaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS met gegevens van het CBS en onder verantwoordelijkheid van het CBS. De niet herleidbare resultaten worden aan SZW teruggekoppeld als statistische output. Het betreft hierbij geen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het CBS is verantwoordelijk.
Verzameldoel Het uitvoeren van wettelijke taak of beleid van SZW
Bewaartermijn Dit ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke, het CBS op grond van wettelijke bepalingen.
Bron CBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Toegang verlening microdatabestanden van CBS aan SZW tbv statistisch onderzoek door SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens CBS stelt op basis van artikel 41 lid 1 CBS-wet microdata beschikbaar via de Remote Access (RA) omgeving. SZW analyseert de microdata in de RA omgeving van het CBS. De microdata verlaten het CBS niet en is onderhevig aan outputcontrole bij publicatie. Het CBS is verantwoordelijk
Verzameldoel Het uitvoeren van wettelijke taak of beleid SZW
Bewaartermijn Dit ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke, het CBS op grond van wettelijke bepalingen.
Bron CBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Verstrekken van microdatabestanden door CBS aan SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Op basis van artikel 41 lid 1 CBS-wet kan fysiek ook een microbestand worden verstrekt (zie ook brief en punt 3 Remote Access). Op het bestand moeten passende maatregelen zijn genomen om herkenning van afzonderlijke personen, huishoudens, ondernemingen of instellingen te voorkomen.
Verzameldoel Het uitvoeren van wettelijke taak of beleid SZW
Bewaartermijn De gegevens worden door SZW bewaard conform gemaakte afspraken of zo lang als dit noodzakelijk is.
Bron CBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Projectonderzoeken noodzakelijk voor het uitvoeren van wettelijke taak of voor het beleid van SZW.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daar waar het de Remote Acces omgeving betreft zijn dat meerdere ontvangers binnen FEZ en SZW. Deze ontvangers hebben hier autorisatie voor.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ