Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Incidentenregistratie
Verwerkingsnummer 4277
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, directie, mailadres en telefoonnummer)
Verzameldoel het registeren van incidenten.
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden nader bepaald. Tot die tijd voor eeuwig.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Slachtoffers/ betrokkenen bij het incident en/of datalek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Informatie over het incident; dat kan eigenlijk van alles zijn; Vaak komt voor: - Aangiftes / proces verbaal - Relevante naam- en directiegegevens - Informatie over mogelijke integriteitsschendingen
Verzameldoel Het registreren van incidenten (waaronder datalekken) binnen SZW; waaronder de omvang, impact, melder, slachtoffers en mogelijke gevolgen + maatregelen. Dit behoort tot onze toezichthoudende rol als afdeling veiligheid en privacy, waaronder de verantwoording richting ADR en ARK.
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden nader bepaald. Tot die tijd voor eeuwig.
Bron De meldende partij.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het registreren van incidenten (waaronder datalekken) binnen SZW; waaronder de omvang, impact, melder, slachtoffers en mogelijke gevolgen + maatregelen. Dit behoort tot onze toezichthoudende rol als afdeling veiligheid en privacy, waaronder de verantwoording richting ADR en ARK.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdeling CIV, cluster Veiligheid en Privacy.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP