Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Management Informatie (update)
Verwerkingsnummer 5177
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens: • Geslacht • Titels voor • Voorletters • Tussenvoegsel • Achternaam • Titels na • Voornaam • Adres • Postcode • Woonplaats • Land • Geboortedatum • Telefoon • E-mail privé Overige gegevens • Salarisgegevens • Datum in- en uitdienst • Ziekte- en herstelmeldingen • Verlofmeldingen
Verzameldoel Bieden van geïntegreerde managementinformatie overzichten vanuit het P.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Verschilt per rapportages. Niet langer dan 2 jaar na uitdiensttreding.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bieden van geïntegreerde managementinformatie overzichten aan directies SZW.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Bieden van geïntegreerde managementinformatie overzichten aan directies SZW.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Directies ministerie van SZW. Dit is doorgaans geaggregeerde informatie. Directeuren en andere geautoriseerden kunnen ook specifieke informatie ontvangen (deze informatie is voor hen ook al in P-Direkt beschikbaar).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP