Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Monitor Implementatie IKK
Verwerkingsnummer 5189
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Houders van kinderopvanglocaties Pedagogisch medewerkers Leden van oudercommissies
Persoonsgegevens
Soort gegevens Inspectiegegevens van kinderopvanglocaties Algemene kenmerken van de locaties (soort kinderopvang, aantal groepen, etc.) Geanonimiseerde kenmerken van pedagogische medewerkers en oudercommissieleden. Ervaringen van houders, pedagogische medewerkers en oudercommissieleden met de implementatie van IKK-maatregelen
Verzameldoel Voor de monitor Implementatie IKK worden inspectiegegevens uit het GIR geanalyseerd. Dit zijn gegevens die al openbaar gemaakt zijn in inspectierapporten. Verder wordt een steekproef van (houders van) kinderopvanglocaties uit het openbare register LRK getrokken. Pedagogische medewerkers en leden van oudercommissies krijgen via deelnemende houders een digitale enquête uitgereikt die zij anoniem kunnen invullen. Houders leveren geen persoonsgegevens van deze doelgroepen aan.
Bewaartermijn niet nader bepaald
Bron Bron voor inspectiegegevens is DUO, bron voor steekproeftrekking locaties is LRK. DUO is niet verplicht gegevens aan te leveren. LRK is openbare bron. Bron voor kenmerken en ervaringen van houders, pedagogische medewerkers en oudercommissies zijn betrokkenen zelf. Zij zijn niet verplicht om aan het onderzoek deel te nemen en dus gegevens aan te reiken.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Voor de monitor Implementatie IKK worden inspectiegegevens uit het GIR geanalyseerd. Dit zijn gegevens die al openbaar gemaakt zijn in inspectierapporten. Verder wordt een steekproef van (houders van) kinderopvanglocaties uit het openbare register LRK getrokken. Pedagogische medewerkers en leden van oudercommissies krijgen via deelnemende houders een digitale enquête uitgereikt die zij anoniem kunnen invullen. Houders leveren geen persoonsgegevens van deze doelgroepen aan.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Uitsluitend het onderzoeksteam van Bureau Bartels, zoals in de offerte is aangegeven.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND