Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Evaluatie Wet Taaleis
Verwerkingsnummer 5271
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bron van inkomen, leeftijd, herkomst en migratiebewegingen, opleiding, sinds wanneer de persoon bijstandsgerechtigd is, reden van uitstroom uit de Participatiewet.
Verzameldoel Inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wet Taale.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Verschilt per opslagplaats
Bron Gemeenten en CBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wet Taaleis.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Significant als onderzoeksbureau en CBS. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND