Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Pilot barometer etnische diversiteit
Verwerkingsnummer 5492
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werknemers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN-nummers, organisatieonderdeel, jaar van indiensttreding, salarisschaal, instroom, uitstroom van werknemers, functiecategorie en/of vergelijkbare aangeleverde variabele zoals divisie, aantal dienstjaren of leeftijd, etnische afkomst.
Verzameldoel Statistisch onderzoek ten behoeve van meten van culturele diversiteit .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn CBS hanteert een standaard bewaartermijn van 2,5 jaar voor bronbestanden. SZW vraagt het CBS om de gegevens na afloop van de pilot de vernietigen, dus op 1 februari 2019. Voor de niet-herleidbare gegevens die worden teruggekoppeld is geen maximum bewaartermijn van toepassing.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Statistisch onderzoek ten behoeve van meten van culturele diversiteit.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Statistisch onderzoek ten behoeve van meten van culturele diversiteit met behulp van gewone en bijzondere categorieën persoonsgegevens. Artikel 46 UAVG (art. 34 Wet op het CBS, art. 10 Wabb, art. 29a lid 3 Arbeidsomstandighedenwet) Artikel 25 sub b UAVG. Artikel 24 UAVG.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • (van niet-herleidbare data): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel). Betrokken beleidsmedewerkers en programmacoördinator van het programma VIA (directie Samenleving en Integratie) en de programmamanager diversiteit en inclusie. Ministerie van Binnenlandse Zaken (afdeling Beleidsinformatie DGOO). Het hoofd DGOO en de betrokken data-analisten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • Ook is het CBS in dit geval aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat om circa 8 statistici/data-analisten van verschillende afdelingen en een projectleider.