Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Zorg voor de Zaak
Verwerkingsnummer 5655
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Organisaties die deelnemen aan de pilot. Specifiek: directie, lijnmanagers, werknemers, sleutelfiguren (vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, HR).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, werkkring, adres, e-mail en telefoonnummer
Verzameldoel TNO ontwikkeld een ‘Participatieve Interventie op Cultuur en Ongewenst gedrag’. Deze interventie wordt middels een pilot waaraan bedrijven deelnemen door TNO getoetst en verder ontwikkeld. Het gaat om een interventie met een 4 vaste processtappen waarbij persoonsgegevens door Zorg van de Zaak Netwerk worden verwerkt: 1) Voorbereiden, 2 Meten (vragenlijstonderzoek, interviews), 3) Doen, 4) Evalueren (nameting, interviews, groepsgesprekken).
Bewaartermijn Opdrachtnemer wist de Persoonsgegevens binnen 2 weken na afloop van de Overeenkomst. De overeenkomst gaat per 11 oktober 2018 in en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2020. 
Bron Organisaties die deelnemen aan de pilot. Specifiek: directie, lijnmanagers, werknemers, sleutelfiguren (vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, HR).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking TNO ontwikkeld een ‘Participatieve Interventie op Cultuur en Ongewenst gedrag’. Deze interventie wordt middels een pilot waaraan bedrijven deelnemen door TNO getoetst en verder ontwikkeld. Het gaat om een interventie met een 4 vaste processtappen waarbij persoonsgegevens door Zorg van de Zaak Netwerk worden verwerkt: 1) Voorbereiden, 2 Meten (vragenlijstonderzoek, interviews), 3) Doen, 4) Evalueren (nameting, interviews, groepsgesprekken).
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De professionele dienstverleners betrokken bij de pilot en werkzaam bij Zorg van de Zaak Netwerk.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND