Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Focusgroep vertrouwenspersonen
Verwerkingsnummer 5658
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) o Bij de omschrijving gaat het hier niet om de namen van individuele betrokkenen, maar om een aanduiding van de categorie van betrokkenen, zoals werknemers, uitzendkrachten, sollicitanten, aanvragers van een subsidie of toeleveranciers. In ieder geval vertrouwenspersonen, mogelijk ook werkgevers of werknemers. Het gaat om personen die specifieke groepen vertegenwoordigen waarvan we de informatiebehoeften scherp willen krijgen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens i.v.m. uitnodiging voor focusgroepgesprek. Informatie over organisatie, waarbinnen of waarvoor men werkzaam is. Dit laatste om een goede mix van deelnemers te kunnen selecteren.
Verzameldoel Contactgegevens van kandidaten (met name vertrouwenspersonen) die mee willen werken aan een focusgroepgesprek. Werving van vertrouwenspersonen loopt via het ministerie van SZW en mogelijk worden er via de contacten met de sociale partners ook kandidaten aangedragen voor de groepsgesprekken met werkgevers en werknemers.
Bewaartermijn Geen. Na afloop van de overeenkomst (31 december 2018) worden de gegevens gewist.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Contactgegevens van kandidaten (met name vertrouwenspersonen) die mee willen werken aan een focusgroepgesprek. Werving van vertrouwenspersonen loopt via het ministerie van SZW en mogelijk worden er via de contacten met de sociale partners ook kandidaten aangedragen voor de groepsgesprekken met werkgevers en werknemers.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • o Hier worden vermeld alle personen, afdelingen, organisaties of instanties waaraan de gegevens bekend worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld (altijd minimaal één). De ontvanger kan zowel een persoon binnen de organisatie van de verantwoordelijke zijn als een persoon buiten de organisatie van de verantwoordelijke (verwerker of derde) I&O Research.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND