Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Klanttevredenheidsonderzoek ESS
Verwerkingsnummer 5835
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afnemers (klanten) van diensten van ESS of personen met wie ESS contact heeft gehad ihkv informatie-uitwisseling.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, telefoonnummer, type klant (gemeente, professional, gemeenschappen), type contact met de klant, functie, type afgenomen dienstverlening.
Verzameldoel Enquête uitzetten bij respondenten
Bewaartermijn 3 maanden. Labyrinth zal in de vragenlijst of de uitnodiging opnemen dat deelname inhoudt dat men akkoord gaat met het gebruik van de ingevoerde gegevens, en dat alle persoonsgegevens binnen 3 maanden na afloop van het volledige onderzoek zullen worden verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Enquête uitzetten bij respondenten / Zicht te krijgen in hoeverre de dienstverlening van de ESS aansluit bij de behoefte van de klant.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het onderzoek ziet primair op de dienstverlening van ESS. Dit gaat niet over de taken die SZW uitvoert, maar puur hoe klanten de dienstverlening ervaren. Met de kennis uit de enquête kan ESS zich verder gaan ontwikkelen en haar dienstverlening in de toekomst verbeteren. Het gaat er dus voornamelijk om dat de ESS hierbij kan leren hoe zij door de klant wordt ervaren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De onderzoekers, werkzaam voor Labyrinth die ook betrokken zijn of zullen worden bij de uitvoering van dit onderzoek.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND