Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Behandeling bezwaar en beroep
Verwerkingsnummer 612
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WBJA

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW (d.m.v. autorisatie)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam medewerker
Verzameldoel Octopus is een geautomatiseerd voortgangs-/registratiesysteem voor de behandeling van bezwaar en beroep.
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Indieners bezwaarschriften. Dat kunnen zijn: burgers, advocaten, werknemers vertegenwoordigers van bedrijven/organisaties/instellingen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Behandeling van bezwaar-/beroepschriften
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Bestuurders van organisaties, eigenaren/ directeuren, slachtoffers van arbeidsongevallen, getuigen, illegalen inkv de Wav, werknemers ihkv de WML.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, KvK-gegevens,
Verzameldoel Behandeling van bezwaarschriften.
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Gegevens kunnen van diverse bronnen afkomstig zijn. Gegevens van bijv. werknemers kunnen bijv. door een bestuurder/eigenaar etc. worden verstrekt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de bezwaarprocedure is de burger rechtsbescherming te bieden en tevens het bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen de besluitvorming te heroverwegen en eventuele fouten te herstellen. Vervolgens staan meerdere rechtsmiddelen open voor de burger, te weten beroep en hoger beroep.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Rechtbanken, Raad van State en Centrale Raad van Beroep.
 • Medewerkers binnen de directie WBJA die belast zijn met de behandeling en besluitvorming van bezwaar- en beroepzaken. Medewerkers van de afd. BDI van de Inspectie SZW die boetezaken afhandelen (uitsluitend leesfunctie).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WBJA