Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Deelname RIN-stelsel
Verwerkingsnummer 617
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens De RIN-persoonsgegevensset bestaat uit: • Voorna(a)m(en) • Voorvoegsel • Geboortenaam • Geboortedatum • Geboorteplaats • Geslacht • Nationaliteit • WID-nummer • WID-type
Verzameldoel Aan te leveren identiteitenbestanden ten behoeve van de bulkverwerking.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Persoonsgegevens worden uit het RIN-register verwijderd zodra dit mogelijk is. Na verwijdering kent het RIN-register geen verband meer tussen de persoon en het eerder toegekende RIN. Alleen het RIN blijft bewaard, opdat kan worden gecontroleerd dat een gebruikt RIN niet opnieuw wordt uitgereikt.
Bron Active Directory
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aan te leveren identiteitenbestanden ten behoeve van de bulkverwerking van identiteitenbestanden en het testen hiervan ten behoeve van de toekenning van een RIN door de Beheervoorziening RIN.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Toegang tot Rijksbrede voorzieningen

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CIBG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND