Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsadministratie
Verwerkingsnummer 618
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene; b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; c. nationaliteit en geboorteplaats; d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;
Verzameldoel Personeelsadministratie
Bewaartermijn De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Bron Personeelsadministratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; f. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband; g. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
Verzameldoel Personeelsadministratie
Bewaartermijn Personeelsadministratie
Bron Personeelsadministratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens i .gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde; j. gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn; k. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge de toepassing van een andere wet.
Verzameldoel Personeelsadministratie
Bewaartermijn Personeelsadministratie
Bron Personeelsadministratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De verwerking geschiedt slechts voor: a. het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene; b. de behandeling van personeelszaken; c. het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken; d. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband; e. de opleiding van betrokkene f. de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene; g. het bedrijfsmaatschappelijk werk; h. de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsor
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Personeelsadministratie
Doel verwerking i. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging; j. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde; k. het opstellen van een lijst van data van verjaardagen van betrokkenen en andere feestelijkheden en gebeurtenissen; l. het verlenen van ontslag; m. de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden;
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: personeelsadministratie
Doel verwerking m. de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden;n. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen; o. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; p. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is verbonden;
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: personeelsadministratie

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdeling HRM van OBP

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND