Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bedrijfsgeneeskundige Zorg
Verwerkingsnummer 619
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Medewerkergegevens Adresgegevens Basisgegevens Dienstverbandgegevens Verzuimgegevens Zie PIA bijlage 2a en 2b voor een nadere uitsplitsing
Verzameldoel Het doel van de verwerking is een adequate verzuimbegeleiding. Vanuit de Wet Poortwachter bestaat de verplichting om verzuimgegevens vast te leggen.
Bewaartermijn De wettelijke termijn voor het bewaren van medische dossiers is 15 jaar (artikel IV WGBO). Omdat de dienstverlening nog niet zo lang bestaat, betekent dit voor nu dat alles 15 jaar bewaard blijft in Dotweb. Zie PIA, Blz. 21 bij 5 voor een nadere toelichting.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren?
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de verwerking is een adequate verzuimbegeleiding. Vanuit de Wet Poortwachter bestaat de verplichting om verzuimgegevens vast te leggen.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Er is een directe koppeling met P-Direkt voor het aanleveren van verzuimgegevens. Met het UWV wordt informatie uitgewisseld in verband met re-integratietrajecten. Deze uitwisseling gaat op basis van papieren dossiers, waar de medewerker een kopie van ontvangt. De manager ontvangt van de bedrijfsarts de gegevens/documenten benoemd in Bijlage 3 (zijnde niet medische gegevens).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND