Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Enquête dienstverlening bedrijfsgezondheidszorg
Verwerkingsnummer 621
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Leidinggevenden en HR-medewerkers worden via email benaderd om de vragenlijst in te vullen. Medewerkers krijgen bij het bezoek aan de bedrijfsarts een visitekaartje uitgereikt, met daarop een link naar de vragenlijst. Zij worden op geheel vrijwillige basis gevraagd om de vragenlijst (thuis of op het werk) in te vullen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mail adres In de vragenlijst wordt gevraagd naar de beleving van ‘de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening’ en ‘absoluut niet’ naar persoonlijke (medische) gegevens.
Verzameldoel Enquête om input te verkrijgen over de beleving
Bewaartermijn Gegevens worden na uitvoeren enquete verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvraag doen naar beleving om zo deze te kunnen verbeteren
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van SZW/afdeling HRM

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND