Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Mobility Mixx
Verwerkingsnummer 626
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie bijlage 1: Bijiage I:
Verzameldoel Gegevens t.b.v Identificatie, Mutaties, Facturatie, Bepalen best passende individuele optie
Bewaartermijn Voor de bescherming van de persoonsgegevens heeft Mobility Mlxx fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.. In de administratie van Mobility Mixx worden gegevens zolang bewaard als wettelijk verplicht is.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Reiskaarten medewerkers
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Reiskaarten medewerkers

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Mobility Mixx

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND