Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Shuttel Mobiliteitskaart
Verwerkingsnummer 628
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie H 7 e.v. van de PIA voor een beschrijving van de gegevensstromen
Verzameldoel De werkgever Rijk wil dat haar medewerkers voor het reizen per OV gebruik maken van de Mobiliteitskaart en stelt daartoe de Mobiliteitskaart ter beschikking.
Bewaartermijn Reisgegevens worden na 18 maanden geanonimiseerd maar wel bewaard, dus zonder dat de reisgegevens zonder nadere handelingen naar een individu zijn te herleiden. Zie verder blz. 92 PIA
Bron Werkgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren?
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevenslevering heeft mede als doel om het identificatieproces te borgen (zekerheid dat de aanvrager van de Mobiliteitskaart een medewerker van het Rijk is) en daarnaast moet er rondom de Mobiliteitskaart sprake zijn van borging van control.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Shuttel B.V.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND