Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Werkproces CMD
Verwerkingsnummer 629
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het Ministerie van SZW die zijn geselecteerd voor het CMD
Persoonsgegevens
Soort gegevens • Naam medewerker • Medewerker nummer • Leeftijd • Arbeidsduur • Algemeen beeld medewerker • Kennis, kunde en karakter medewerker
Verzameldoel De ontwikkeling van het management in de functies van schaal 14 en hog.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De organisatie vernietigt de gegevens als ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief.
Bron Afdeling HRM
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De ontwikkeling van het management in de functies van schaal 14 en hoger
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Doorontwikkeling managers

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De Commissie Management Development (CMD), bestaande uit de leden MT SZW, hoofd HRM en een MD-adviseur.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP