Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking MTO
Verwerkingsnummer 630
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens In elk geval wordt het e-mail adres aangeleverd voor het uitvragen van het onderzoek. Verder worden de onderstaande achtergrondvariabelen aangeleverd. • Geslacht • Leeftijd • Opleidingsniveau • Organisatieonderdeel (kolom, directie, afdeling, team) • Datum indiensttreding • Functiegroep • Bruto loon • Soort contract • Wel/niet leidinggevende
Verzameldoel Meten hoe medewerkers het werken bij SZW ervaren en om hierop interven.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Effectory bewaart de onderzoeksgegevens op persoonsniveau gedurende 5 jaar gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het onderzoek plaatsvond. Zie PIA blz. 14 voor verdere toelichting
Bron Ministerie SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Meten hoe medewerkers het werken bij SZW ervaren en om hierop interventies te kunnen uitvoeren.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Meten hoe medewerkers het werken bij SZW ervaren en om hierop interventies te kunnen uitvoeren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ICTU
  • Effectory
  • Microsoft

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND