Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertig plussers
Verwerkingsnummer 633
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) via de Loopbaanadviseur aangemelde deelnemers waarvoor subsidie wordt aangevraagd op grond van de subsidieregeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertig Plussers (TVOS). Dit zijn 'werkenden' en 'leidinggevenden' als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c en d van de TVOS, aan wie respectievelijk een ontwikkeladvies en training over ontwikkeladvies wordt gegeven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, BSN, verklaring dat deelnemer 45 jaar of ouder is, uniek nummer (verstrekt door onderzoeksbureau regioplan), beroepsgroep, emailadres, telefoonnummer, functie,
Verzameldoel Om de rechtmatigheid te kunnen vaststellen van de verlening van de subsidie ten behoeve van het geven van een (training over) ontwikkeladvies aan de deelnemer.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron De aanvrager levert de gegevens van de betrokkene aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van de Regeling TSOV. http://wetten.overheid.nl/BWBR0040282/2017-12-05 en http://wetten.overheid.nl/BWBR0040282/2018-03-28
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De deelnemende Loopbaanadviseurs en het ministerie van SZW ontvangen van de deelnemers de gegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND