Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Identity Management SZW(inclusief WIDscan)
Verwerkingsnummer 689
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW(inc stagaires, externe en gedetacheerde ambtenaren)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geslachtsnaam, voornamen, roepnaam, voorletters, voorvoegsels, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en -land, nationaliteit, documenttype, Id-nr, einddatum document, bezoek- e-mail- en postadres werk, werklocatie, type dienstverband, begin- en einddatum contract, afdeling, functieomschrijving, IDM nummer, RIN nummer
Verzameldoel Op geautomatiseerde wijze personen kunnen identificeren, authenticeren.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn mei 2018 - Gegevens blijven bewaard. Momenteel loopt er een wijziging om gegevens tot 90 dagen na eind dienstverband op te slaan en daarna te verwijderen.
Bron - RIN nummer uit - Rin register - IDM nummer - nummer wordt aangemaakt bij nieuwe medewerker - in en uitdienstverband - wordt ingevuld door bevoegd gezag
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Op geautomatiseerde wijze personen kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren, bereikbaar te maken of om gepersonaliseerde informatie en diensten aan te bieden ten behoeve van kerndepartement (inclusief Inspectie SZW).
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Registratie identiteitsgegevens ten behoeve van bedrijfsvoeringsdoeleinden

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Rijksdirectory, Rijksadressengids (onderdeel van de Rijksoverheid)
 • Team IDM (Functioneel beheer) voor beheer identiteitsgegevens kerndepartement en het RIN-register
 • Trusted-ld gebruikt voor de toekomstige ontwikkeling/bouw van IBIS alleen geanonimiseerde data.
 • Leidinggevenden ten behoeve van goedkeuring in- en uitdiensttredingen.
 • Geautoriseerde gebruikers (aanvraaggemachtigden) voor aanvraag van (ICT) middelen bij SSC/FMH
 • Inspectie SZW voor het autoriseren van diverse systemen inspecteurs
 • Medewerkers FM Haaglanden belast met reserveren, bestellen facilitaire producten via FMH (koppeling Planon) en GCMS ten behoeve van het beheren van de Rijkspas
 • Medewerkers SSC- ICT voor het toekennen van autorisaties en voor Technisch- en Applicatiebeheer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND