Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Substitutie gevoelig archiefmateriaal
Verwerkingsnummer 691
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen voormalige medewerkers inclusief nevenfuncties
Verzameldoel Archivering
Bewaartermijn Na overbrenging bewaart het Nationaal Archief deze dossiers in een beperkt toegankelijk deel van de collectie, het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR).
Bron BV/DIM beheert dossierbestanden van voormalig personeelsleden van het ministerie SZW en voorgangers. Begin jaren 1990 zijn deze bestanden op grond van een besluit tot substitutie verfilmd. Deze bestanden zijn destijds niet aan P-Direkt overgedragen, omdat het afgesloten dossiers van voormalige personeelsleden betreft.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Archivering
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Archivering

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van SZW
  • Nationaal Archief

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND