Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Voorbereiding pilot cultuur en gedragsinterventie voor verbetering omgangsvormen
Verwerkingsnummer 7232
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemende bedrijven partijen. Klankbord- en kerngroepleden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en beschikbaarheidsgegevens
Verzameldoel Uitwisselen van informatie in en over inhoud en voortgang van het project, benaderen van (potentiele) deelnemers aan pilot en try-out, organiseren van bijeenkomsten.
Bewaartermijn Opdrachtnemer wist de Persoonsgegevens binnen vier tot acht weken na afloop van de Overeenkomst. De overeengekomen Diensten moeten uiterlijk op 15 september 2018 voltooid zijn. 
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitwisselen van informatie in en over inhoud en voortgang van het project, benaderen van (potentiele) deelnemers aan pilot en try-out, organiseren van bijeenkomsten.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Tien organisatieadvies

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND