Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ondersteuning projectmanagement pilot
Verwerkingsnummer 7233
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen/stakeholders die waarmee wordt samengewerkt in de uitvoering van dit project.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, e-mail en telefoonnummer
Verzameldoel Binnen het project wordt samengewerkt met diverse bureaus, bedrijven en organisatieonderdelen van SZW. Om de projectmanagement ondersteuning goed uit te kunnen voeren worden contactgegevens van deze direct betrokkenen (intern en extern) gedeeld. Doel van deze contacten is het bewaken van voortgang, het plannen van overleggen, afstemming over lopende zaken en mogelijk het uitnodigen van mensen voor bijeenkomsten.
Bewaartermijn Opdrachtnemer wist de Persoonsgegevens binnen 2 weken na afloop van de Overeenkomst. Deze Nadere Overeenkomst treedt in werking per 18 mei 2018 en duurt voort tot 31 december 2018. Met een optie tot verlenging van één maal acht (8) maanden, uiterlijk tot en met 31 augustus 2019.  
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Binnen het project wordt samengewerkt met diverse bureaus, bedrijven en organisatieonderdelen van SZW. Om de projectmanagement ondersteuning goed uit te kunnen voeren worden contactgegevens van deze direct betrokkenen (intern en extern) gedeeld. Doel van deze contacten is het bewaken van voortgang, het plannen van overleggen, afstemming over lopende zaken en mogelijk het uitnodigen van mensen voor bijeenkomsten.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Capgemini Consulting: Projectmanagementondersteuner.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND