Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vaststellen bedragen maatschappelijke begeleiding statushouders
Verwerkingsnummer 7282
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BSB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, vluchtelingennummer, BSN nummer, geboortedatum, type uitkering
Verzameldoel Het vaststellen van de hoogte van nog te betalen bedragen aan gemeente.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden na het controleren nog 4 weken bewaard in het systeem van SZW. Daarna worden ze verwijderd.
Bron Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het vaststellen van de hoogte van nog te betalen bedragen aan gemeenten voor maatschappelijke begeleiding met betrekking tot de periode voor 1-10-2017
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De gegevens zijn door SZW in het geheel niet aan andere partijen verstrekt. Alleen de uitkomsten van de controle wordt aan DUO verstrekt, die de taak van het COA t.a.v. maatschappelijke begeleiding gaat overnemen. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BSB