Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contactgegevens platform JEP
Verwerkingsnummer 7409
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Professionals in de jeugdhulp die om advies vragen en van wie het Platform persoonsgegevens vastlegt.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, organisatie
Verzameldoel Het opnemen van contact met professionals in de jeugdhulp voor het gevraagde advies in verband met mogelijke radicalisering van een cliënt (jeugdige of jongvolwassene persoon op wie de adviesvraag betrekking heeft). Het in contact brengen van professionals in de jeugdhulp met een andere instelling en voor een mogelijk vervolgadvies in verband met mogelijke radicalisering van een cliënt (jeugdige of jongvolwassene persoon op wie de adviesvraag betrekking heeft).
Bewaartermijn De persoonsgegevens worden een jaar bewaard. De bewaartermijn wordt gerekend vanaf het jaar waarin ze worden vastgelegd. Verlenging van de bewaartermijn met maximaal één jaar is mogelijk als indien het ten behoeve van beleid of onderzoek noodzakelijk is om de gegevens in het bestand langer te bewaren (de gegevens worden zo bewerkt dat ze niet langer zijn te herleiden tot individuele personen).
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het opnemen van contact met professionals in de jeugdhulp voor het gevraagde advies in verband met mogelijke radicalisering van een cliënt (jeugdige of jongvolwassene persoon op wie de adviesvraag betrekking heeft).
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking Het in contact brengen van professionals in de jeugdhulp met een andere instelling en voor een mogelijk vervolgadvies in verband met mogelijke radicalisering van een cliënt (jeugdige of jongvolwassene persoon op wie de adviesvraag betrekking heeft).
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Geen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND