Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wajong ervaringsdeskundigenpanel
Verwerkingsnummer 7453
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ervaringsdeskundigen Wajong
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, achtergrond informatie (via welke persoon ze zijn benaderd of van welke organisatie ze zijn). In het Excel bestand is niet af te leiden dat het om Wajongers gaat (dus er is geen sprake van verwerking van bijzondere persoonsgegevens).
Verzameldoel Informatie ophalen bij de doelgroep (ervaringsdeskundigen) over beleidsvorming en wetgeving op het gebied van Wajong waarbij gewone persoonsgegevens worden verwerkt.
Bewaartermijn Er wordt nu in één Excel lijst gewerkt, en deze wordt niet verwijderd. De Excel lijst wordt wel in een afgeschermde map in Digidoc geplaatst.
Bron Direct van de betrokkenen (ervaringsdeskundigen).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Informatie ophalen bij de doelgroep (ervaringsdeskundigen) over beleidsvorming en wetgeving op het gebied van Wajong waarbij gewone persoonsgegevens worden verwerkt.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Deelnemers bij de bijeenkomst (presentielijst met namen wordt gedeeld tijdens de bijeenkomst)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND