Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Kennisplatform Werk en Inkomen Kenniskompas
Verwerkingsnummer 7490
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur SV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van SZW, Divosa, VNG, UWV, gemeenten, LCR, cliëntraden, re-integratiebureaus, overige professionals sociaal domein.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, mobiel nummer, e-mailadres zakelijk, functie, aantal jaren werkzaam in functie.
Verzameldoel Het informeren van betrokkenen over uitnodigingen voor bijeenkomsten en het sturen van reminders voor de uitnodigingen. Het informeren van betrokkenen over uitkomsten van het betreffende project.
Bewaartermijn Wanneer een potentiële deelnemer niet mee wil of kan doen worden de gegevens verwijderd. Zodra de analyse heeft plaatsgevonden worden de gegevens verwijderd.
Bron Betrokkenen (worden via een begeleidingscommissie doorgegeven aan Muzus)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het informeren van betrokkenen over uitnodigingen voor bijeenkomsten, het uitnodigen van betrokkene voor bijeenkomsten en het sturen van reminders voor de uitnodigingen.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het informeren van betrokkenen over uitkomsten van het betreffende project.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Geen andere partijen dan Muzus

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur SV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND