Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ondersteuning beleidsprogramma's G&VW
Verwerkingsnummer 7563
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers opdrachtgever, medewerkers overige organisaties.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificerende persoonsgegevens: NAW- gegevens medewerkers en werkgevers, telefoonnummers, e-mailgegevens
Verzameldoel Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: Alle activiteiten die Opdrachtnemer uitvoert in het kader van ondersteuning van de beleidsprogramma's van de directie Gezond en Veilig Werken.
Bewaartermijn Opdrachtnemer [wist of retourneert] de Persoonsgegevens binnen 5 dagen na afloop van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer een boete verschuldigd is van EUR 1.000,- per dag, met een maximum van EUR 25.000
Bron betrokkenen zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: Alle activiteiten die Opdrachtnemer uitvoert in het kader van ondersteuning van de beleidsprogramma's van de directie Gezond en Veilig Werken.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Opdrachtnemer, Opdrachtgever, overige organisaties.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND