Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten
Verwerkingsnummer 7659
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten gebruikt gegevens van personen/burgers/onderneming die berichten aan de commissie sturen
Persoonsgegevens
Soort gegevens De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten gebruikt gegevens van personen/burgers/ondernemingen die berichten aan de commissie sturen. Het emailadres en eventueel NAW gegevens worden in het bericht doorgegeven. Bij de disclaimer wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is om andere persoonsgegevens met de commissie te delen.
Verzameldoel De berichten die aan de commissie worden gestuurd worden vertrouwelijk behandeld door de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten. Als de bijdrage gebruikt wordt als bron voor het advies rapport dan zal het opgenomen worden in de bronnenlijst van het adviesrapport. In het adviesrapport komen geen persoonsgegevens van ingezonden berichten voor.
Bewaartermijn De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar vallen ze binnen de bewaartermijnen van de reguliere beleidsdossiers zoals opgenomen in de selectielijst SZW.
Bron betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De commissie heeft tot taak om advies uit te brengen over een betere organisatie van schadeafhandeling bij beroepsziekten en doet daartoe verbetervoorstellen
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alleen de commissie ontvangt de persoonsgegevens. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden. De persoonsgegevens worden niet in de rapportage opgenomen en worden niet gedeeld met derden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND