Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek effecten Lage Inkomensvoordeel (LIV)
Verwerkingsnummer 7665
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werknemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN-nummer, werkgevers-werknemersrelatie, arbeidsrelatie (loon en contractueel gewerkte uren), persoonskenmerken (geboortemaand, geboorteland, woonwijk), opleidingsniveau, etniciteit, leeftijd, geslacht.
Verzameldoel Onderzoek doen naar de effecten van het Lage Inkomensvoordeel.
Bewaartermijn Na afloop van de Overeenkomst.
Bron UWV en CBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoek doen naar de effecten van het Lage Inkomensvoordeel.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CBS ontvangt persoonsgegevens van UWV.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND