Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Diversiteitsspiegel
Verwerkingsnummer 893
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens De uitnodiging voor deelname aan de vragenlijst wordt per mail door Opdrachtgever aan alle medewerkers verzonden. Er vindt hiervoor geen overdracht van namen en contactgegevens van medewerkers plaats. Daarnaast worden 75 interviews met medewerkers afgenomen.
Verzameldoel Het doel is vast te stellen hoe rijp het Ministerie van SZW is om haar.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De namen en contactgegevens staat Opdrachtnemer alleen op voor communicatieve doeleinden en worden na afloop van het onderzoek vernietigd.
Bron Ministerie van SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel is vast te stellen hoe rijp het Ministerie van SZW is om haar diversiteitsambities te realiseren. De resultaten geven inzicht in welke organisatiekenmerken een gunstig of ongunstig effect hebben op diversiteit en welke interventies nuttig/wenselijk zijn.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van SZW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND