Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Opleidingspaspoort
Verwerkingsnummer 895
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur LOP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van de departementen VWS, OCW en SZW, die zich inschrijven voor een opleiding bij het LOP.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Via een koppeling, de HR-importer, worden per departement (inclusief hun buitendiensten) de volgende gegevens meegegeven aan het LMS: unieke identificatie van de persoon, achternaam, voorvoegsels, voorletters, voornamen, partnernaam en -voorvoegsel, aanhef, titels voor/achter, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, datum in/uit dienst, functie, organisatiegegevens: kolom, directie, afdeling, team
Verzameldoel Het aanbieden, inplannen en uitvoeren van leeractiviteiten; Het monit.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Voor de in de digitale omgeving van het LO-Plein opgeslagen medewerkers- en opleidingsgegevens geldt dat de gegevens 5 jaar na uitdiensttreding van een medewerker geen relevantie meer hebben. Deze gegevens zullen derhalve na 5 jaren uit dienst worden verwijderd.Uitzondering op de vastgestelde bewaartermijn is het gebruik van persoonsgegevens voor statistische en wetenschappelijke toepassingen (niet-herleidbaarheid hierbij het uitgangspunt)
Bron Via de HR-Importer
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het aanbieden, inplannen en uitvoeren van leeractiviteiten; Het monitoren van de voortgang ervan, waaronder aanwezigheidsregistratie; Het inschrijven voor examens en het vastleggen van examenresultaten; Het genereren van management rapportages; Het evalueren van opleidingen; Het verrekenen van opleidingskosten tussen de departementen; Het valideren van facturen van opleiders.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De ministeries van OCW, SZW en VWS zijn Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van hun medewerkers en zijn Verstrekker van persoonsgegevens aan het LO-Plein.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur LOP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND