Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie bijzondere arbeidsrelaties
Verwerkingsnummer 901
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Een deel van de medewerkers bij SZW.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Zie ook 1.2 en 1.3 van de PIA.
Verzameldoel De registratie als geheel heeft tot doel de managementinformatie over .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Uitgangspunt op is als volgt: *Voor het lopende jaar is de actuele registratie beschikbaar en te bewerken door geautoriseerden. * Na afloop van het jaar wordt het overzicht in statische vorm bewaard. Hierin zijn de individuele relaties terug te vinden. Dit overzicht wordt voor 5 jaar bewaard. * Na afloop van het jaar wordt eveneens de resultante in statische vorm bewaard. Dit overzicht wordt gearchiveerd en zal niet worden vernietigd. Dit overzicht bevat geen persoonsgegevens .
Bron De getotaliseerde gegevens worden gekoppeld aan de getotaliseerde management-informatie die vanuit P-Direkt en de financiële administratie wordt verkregen. Deze koppeling is te beschouwen als zijnde dat de informatie uit de registratie bijzondere arbeidsrelaties een correctie vormt op de cijfers uit P-Direkt en de financiële administratie.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De registratie als geheel heeft tot doel de managementinformatie over budget, formatie en bezetting te completeren alsmede een overzicht te geven van het aantal en type bijzondere arbeidsrelaties waarvoor geen registratie plaatsvindt in P-Direkt.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De registratie als geheel heeft tot doel de managementinformatie over budget, formatie en bezetting te completeren alsmede een overzicht te geven van het aantal en type bijzondere arbeidsrelaties waarvoor geen registratie plaatsvindt in P-Direkt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • MTSZW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP