Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Behandeling Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Verwerkingsnummer 990
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WBJA

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) 'Een ieder' kan een verzoek op grond van de WOB indienen (art 3. lid van de WOB).
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het behandelen van verzoeken ter uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in d.m.v. een WOB-verzoek opgevraagde documenten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Alle persoonsgegevens.
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de WOB.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen van verzoeken ter uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelaren van WOB-verzoeken. Medewerkers binnen het ministerie die belast zijn met het opzoeken van documenten naar aanleiding van een WOB-verzoek. Medewerkers binnen het ministerie van SZW die belast zijn met het accorderen van WOB-besluiten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WBJA