Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking Werving en selectie
Verwerkingsnummer 1167
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sollicitanten van de RVS en het CEG.
Persoonsgegevens
Soort gegevens a) Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene. b) Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a). c) Persoonsgegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; de functie waarnaar is gesolliciteerd; de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en alsmede de beeindiging ervan.
Verzameldoel De verwerking waarvoor persoonsgegevens zijn of worden bewaard geschiedt bij sollicitanten voor een functie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Doel: beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen en de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten.
Bewaartermijn De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in in ieder gsval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beeindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beeindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De verwerking waarvoor persoonsgegevens zijn of worden bewaard geschiedt bij sollicitanten voor een functie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Doel: beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen en de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten. Na sollicitatierondes worden gegevens verwijderd. Bij bewaren gegevens wordt toestemming gevraagd aan sollicitant.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leidinggevende(n) RVS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND