Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Communicatiegegevens (mailadressen, telnrs)
Verwerkingsnummer 1239
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid (VGP)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Stakeholders, sportbonden, etc.
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mailadressen, telefoonnummers
Verzameldoel Communicatie
Bewaartermijn in ieder geval tot 2020
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ter behoeve voor communicatie
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • NLsportraad en evt VWS directie Sport.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid (VGP)
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND