Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking verwerking persoonsgegevens tav (her)benoeming TAJ
Verwerkingsnummer 1969
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) voorzitter en leden TAJ
Persoonsgegevens
Soort gegevens achternamen, voorletters, titulatuur en geslacht, financiële gegevens en kopie ID-bewijs
Verzameldoel (her)benoeming voorzitter en leden TAJ en uitbetaling vergoeding
Bewaartermijn Nog geen termijn bepaald
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Formele benoeming en betaling kunnen geen doorgang vinden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking (her)benoeming van de voorzitter en leden van de TAJ
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • voorzitter: Staatscourant leden: intern VWS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid
Bezoekadres Parnassusplein
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND