Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking Communicatie raad- en commisieleden RVS en CEG
Verwerkingsnummer 2279
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Raadsleden en commissieleden van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titelatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Verzameldoel Voor communicatie benodigde gegevens van raadsleden en commissieleden van de RVS en CEG ten behoeve van het toezenden van informatie en vergaderstukken.
Bewaartermijn Gedurende de benoemingstermijn van de raadsleden van de RVS en de instellingstermijn van de commissies van de RVS en het CEG.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Voor communicatie benodigde gegevens van raadsleden en commissieleden van de RVS ten behoeve van het toezenden van informatie, vergaderstukken, publicaties en signalementen van de RVS en het CEG. Wet van op de RVS, zie punt memorie van toelichting punt 4, Samenstelling RVS.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Algemeen secretaris RVS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND