Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Arbeidsaanbodpanel
Verwerkingsnummer 2999
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) werkenden, niet werkenden en scholieren 16-AOW-leeftijd, vaak meerdere personen per huishouden
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) (alleen voor verwerker) • demografische gegevens, opleidingsniveau en huishoudsituatie • inkomen • gezondheid en welbevinden • opvattingen over arbeid • arbeidsmarktsituatie van de partner • opleiding en cursussen • zorg voor anderen en vrijwilligerswerk Geboortedatum betrokkene; en geboortemaand/jaar kinderen 4-cijferige postcode persoon en bedrijf
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/intranet/dsresource?objectid=ad4f59c4-4adf-4349-af76-963ebe322d15
Bewaartermijn Onderdeel panel. Surveydata worden bewaard i.v.m. longitudinale studies (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten
Bron Steekproef van CBS (met NAW-gegevens, geboortedatum en geslacht) rechtstreeks naar verwerker; CBS levert gegevens over samenstelling huishouden (16-AOW-leeftijd) NAW-gegevens komen per ronde van het CBS; beperkte gegevens over partner en kinderen van betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP-onderzoeker op terrein arbeid, emancipatie, zorg en particaptie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND